CONTRACT DE LOCATIUNE
Incheiat astazi 6 decembrie 2003
la Notariatul Public „X.Y.”
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Popescu Ilie cu domiciliul  in Iasi, judetul Iasi , str Florilor nr.3, bloc L3, scara A, etaj 5, ap. 26, in calitate de proprietar al imobilului de la adresa mai sus-mentionata si
1.2. Ionescu Petre cu domiciliul in Iasi , judetul Iasi , str. Uzinei, nr.15,  bloc 56, scara L, etaj 2, ap. 4, posesor al cartii de identitate seria MX  nr. 082123 eliberata la data de 15 .09.1995 de Politia Municipiului Iasi  in calitate de chirias
       au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Primul, in calitate de proprietar inchiriaza, iar secundul, in calitate de chirias, ia cu chirie locuinta situata in str Florilor nr.3, bloc L3, scara A, etaj 5, ap. 26 ,
       compusa din 3  camere in suprafata utila de 65.03 mp (o camera de 3.20 mp, o camera de 3.78 mp, o camera de 4.72 mp), dependinte in suprafata de 15.09 mp (o baie 2.10 mp,
       o bucatarie 3.75 mp,  un wc 2.10 mp, o debara 0.71 mp,
       o camara 1.18. mp, o boxa 1.80 mp, un hol 3.45 mp) si cota indiviza de 2.81% din suprafata de folosinta comuna a imobilului.
2.2. Locuinta ce face obiectul prezentului contract de inchiriere va fi folosita de chirias si membrii sai de familie, respectiv, Ana – sotie, George – fiu si Alina –  fiica.
2.3. Locuinta descrisa la pct. 2.1 s-a predat in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-primire incheiat intre proprietar si chirias, care face parte integranta din prezentul contract.
2.4. Termenul de inchiriere este de 2 ani, cu incepere de la data de 6 decembrie 2003 si pana la data de 6 decembrie 2005, la expirarea acestui termen, contractul putand fi reinnoit cu acordul partilor.
III. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Chiria aferenta locuintei inchiriate este lunara, in suma de 1.500.000lei (adica un milion cinci sute mii lei) si este calculata in conformitate cu prevederile normelor legale.
3.2. Chiria se datoreaza incepand cu data de 6 decembrie 2003 si se achita proprietarului contra chitanta pana la data de 30  a fiecarei luni, pentru luna in curs.
3.3. La data incheierii prezentului contract, chiriasul a achitat proprietarului, cu anticipatie, suma de 6.000.000 lei (adica sase milioane lei), reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de 4 luni.
3.4. Pe durata inchirierii, cuantumul chiriei se va putea modifica in urmatoarele situatii asupra carora partile convin:
3.5. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu cel putin 60 de zile inainte de termenul scadent de plata.
3.6. Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia in care suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Proprietarul are urmatoarele obligatii:
4.2. Chiriasul are urmatoarele obligatii:
V. REZILIEREA CONTRACTULUI{1)T
5.1. Contractul de inchiriere poate fi reziliat inainte de termenul pentru care s-a incheiat:
5.2. Chiriasul nu poate subinchiria locuinta.
5.4. Contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat preluarea contractului.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Prezentul contract de inchiriere este accesoriu la contractul de munca incheiat cu chiriasul. 2)
6.2. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, astazi 6 decembrie, data autentificarii.
PROPRIETAR
CHIRIAS
            NOTE:
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!