ACT CONSTITUTIV
al Fundatiei …………….
Eu/Noi,
sau/si
       Controlul activitatii economico-financiare va fi efectuat de un cenzor/o comisie de cenzori* formata din:
       Eu/Noi, ………………………………………. fondatorul/fondatorii Fundatiei ………………………………….. imputernicesc/imputernicim pe …………………………………………….., cetatean roman, domiciliat in ………………………., str. ……………. nr. ………, bloc ………, scara ………, etaj ………, apart. …….., sector/judet ……………………………….. posesorul actului de identitate …………………………………… seria ………………… nr. ………………….. eliberat de ………………… la data de ………………………….., ca in numele meu/nostru si pentru mine/noi sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, obtinerea avizelor necesare, precum si sa semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv si Statutului fundatiei, modificari impuse de instanta judecatoreasca competenta, semnatura sa fiindu-mi/fiindu-ne pe deplin opozabila. Redactat si editat in ………… exemplare la …………….. cu sediul in ……………………………………… str. ……………………… nr. ……….., sector/judet …………….. .
       S-au eliberat partii/partilor ………………… exemplare originale, astazi, data autentificarii.
SEMNATURA/SEMNATURILE
FONDATORULUI/FONDATORILOR
______________
            *) Daca nu se stabileste, la constituire, componenta nominala a acestora, in actul constitutiv se vor stabili regulile pentru desemnarea membrilor acestui organ.
            NOTA:
STATUTUL
Fundatiei ……………….
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1. – Fundatia …………………………. fondata potrivita Actului constitutiv de:
sau/si
Art. 2. – Scopul fundatiei il constituie ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Art. 3. – Denumirea fundatiei este ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Art. 4. – (1) Sediul fundatiei este in ………………………………, str. …………………………….. nr. ………., bloc …….., scara ………, etaj ………, apart. ………., sector/judet ……………… .
(2) Sediul fundatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.
Art. 5. – Fundatia ………………………………….. se constituie pe o durata de …………………………….. .
Art. 6. – (1) Patrimoniul social al Fundatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, initial, in valoare de ……………………….. lei si este alcatuit din urmatoarele aporturi in natura si/sau in bani depuse de fondator/fondatori, astfel: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele fundatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art. 7. – (1) Scopul fundatiei este …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
(2) Obiectivele fundatiei, in vederea realizarii scopului ei, sunt urmatoarele: …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
(3) Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului director.
(4) In toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.
Art. 8. – (1) Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Consiliului director, prin care li se aloca un patrimoniu.
(2) Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.
(3) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Consiliul director prin actul constitutiv al ei si se pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama fundatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al fundatiei.
Capitolul II
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE FUNDATIEI
Art. 9. – Patrimoniul social initial al fundatiei se completeaza cu dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale, dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatie, donatii, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si alte venituri prevazute de lege.
Capitolul III
CONDUCEREA SI CONTROLUL FUNDATIEI
Sectiunea I
Consiliul director
Art. 10. – Consiliul director al fundatiei asigura realizarea scopului si obiectivelor acesteia, exercitand urmatoarele atributii:
Art. 11. – Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar voi raspunde pentru daunele cauzate Fundatiei daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 12. – Nu poate fi membru al Consiliului director, iar daca este, pierde aceasta calitate cel care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca Fundatia sprijina activitatea acelei institutii publice.
Art. 13. – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Fundatiei pot fi atacate de fondator/fondatori sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.
Art. 14. – Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama fundatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Art. 15. – (1) Consiliul director se compune din ………………………….. membri desemnati de fondator/fondatori la momentul constituirii fundatiei.
(2) In caz de descompletare, functiile ramase libere se completeaza prin hotararea fondatorului/fondatorilor, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, cu intrunirea votului a ………………… din numarul membrilor Consiliului director.
(3) Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult ………….. zile de la descompletare.
Art. 16. – (1) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile fundatiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, cu cel putin …………… zile inainte de data fixata.
(3) Consiliul director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.
Art. 17. – Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
Sectiunea a II-a
Controlul financiar
Art. 18. – (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.
(2) In realizarea competentei sale Comisia de cenzori:
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
Art. 19. – Consiliul director aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori.
Capitolul IV
VENITURILE SI CHELTUIELILE FUNDATIEI
Art. 20. – Veniturile fundatiei provin din:
Art. 21. – (1) Fundatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
(2) Fundatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.
Art. 22. – (1) Principalele cheltuieli ale fundatiei sunt:
(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoanele insarcinate de Consiliul director.
(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.
Art. 23. – Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.
Capitolul V
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art. 24. – Fundatia …………………………………………….. se va dizolva:
I. De drept prin:
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand:
III. In situatia imposibilitatii constituirii Consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Consiliului director trebuia constituit.
IV. In alte situatii prevazute de lege
Art. 25. – (1) In cazul dizolvarii fundatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca.
(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.
(3) Lichidatorii la intrarea in functie efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
(4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale fundatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/Comisiei de cenzori.
Art. 26. – (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a plati creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.
Art. 27. – (1) In cazul dizolvarii fundatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, potrivit procedurii care urmeaza: ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator***.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Art. 28. – Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii fundatiei.
Art. 29. – Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
Art. 30. – Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele fundatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.
Art. 31. – (1) Fundatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.
Capitolul VI
DISPOZITII FINALE
Art. 32. – Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.
Art. 33. – Redactat si editat in …………….. exemplare, la ……………. cu sediul in ……………………….., str. …………………….. nr. …………., sector/judet ……………… .
S-au eliberat partii/partilor …………………. exemplare originale, astazi, data autentificarii.
SEMNATURILE FONDATORILOR
SEMNATURA FONDATORULUI
_______________
            *) La cele a caror durata este limitata in timp.
            **) Daca este cazul.
            *** Instanta judecatoreasca atribuie bunurile si in cazul cand statutul nu prevede o procedura de transmitere sau daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!