Sistemul organelor de administrare de stat a fondului funciar:
– Parlamentul RM,
– Guvernul RM,
– Consiliile raionale şi municipale,
– Consiliile săteşti (comunale) şi orăşăneşti.
De competenţa Parlamentului ţin:
• reglementarea legislativă a relaţiilor funciare pe întregul teritoriu al Republicii Moldova;
• organizarea controlului asupra respectării legislaţiei funciare;
• stabilirea suprafeţelor cu regim juridic special;
• stabilirea tarifelor pentru calcularea preţului normativ al pămîntului şi cotelor impozitului funciar;
• rezolvarea altor chestiuni ce intră în competenţa Parlamentului. (art.7 CF)

De competenţa Guvernului ţin:
• aprobarea perimetrului localităţilor urbane;
• elaborarea măsurilor de protecţie a terenurilor şi organizarea realizării lor;
• ţinerea cadastrului funciar şi organizarea reglementării regimului proprietăţii funciare pe teritoriul republicii;
• aprobarea cadastrului funciar anual;
• stabilirea modului de încasare a impozitelor funciare şi a altor plăţi;
• stabilirea şi schimbarea destinaţiei în modul prevăzut de lege;
• schimbarea categoriei terenurilor cu destinaţie specială;
• elaborarea programelor, schemelor, proiectelor şi planurilor de reglementare a regimului proprietăţii funciare în republică şi asigurarea realizării lor;
• elaborarea unei metodici unice de evaluare a terenurilor;
• organizarea controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor;
• aprobarea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale în baza propunerilor consiliilor raionale sau municipale;
• determinarea listei întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor ale căror terenuri rămîn în proprietatea statului şi prezentarea acesteia spre aprobare Parlamentului;
• aprobarea suprafeţelor de vii şi livezi supuse casării în baza propunerilor comitetelor executive raionale sau primăriilor municipale. (art.8 CF)

De competenţa consiliilor raionale şi municipale ţin:
• exercitarea controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor;
• stabilirea impozitelor funciare şi altor plăţi, încasarea lor;
• stabilirea şi schimbarea perimetrului intravilanului localităţilor şi soluţionarea litigiilor privind perimetrele;
• ţinerea cadastrului funciar al raionului şi municipiului, organizarea reglementării regimului proprietăţii funciare;
• elaborarea programelor, schemelor, proiectelor şi planurilor de reglementare a regimului proprietăţii funciare pe teritoriul raionului şi municipiului şi asigurarea realizării lor;
• repartizarea şi retragerea terenurilor, în modul stabilit de lege;
• stabilirea suprafeţelor care rămîn în proprietatea statului în limita raionului şi municipiului;
• schimbarea destinaţiei terenurilor agricole;
• autentificarea drepturilor deţinătorilor de terenuri;
• privarea deţinătorilor de dreptul de proprietate asupra terenurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• determinarea şi repartizarea terenurilor pentru construcţii;
• elaborarea propunerilor privind hotarele unităţilor administrativ- teritoriale pentru a fi aprobate de Guvern. (art.9 CF)

De competenţa consiliilor săteşti (comunale) şi orăşeneşti ţin:
• atribuirea terenurilor şi înstrăinarea lor fără schimbarea destinaţiei acestora, în modul stabilit de lege;
• autentificarea drepturilor deţinătorilor de terenuri, în modul stabilit de lege;
• asigurarea perceperii impozitului funciar;
• exercitarea controlului de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor;
• ţinerea cadastrului funciar în teritoriul din subordine;
• privarea de drepturi a deţinătorilor de terenuri în condiţiile prevăzute de lege;
• determinarea şi atribuirea terenurilor pentru construcţii şi amplasarea lor, în conformitate cu legea;
• soluţionarea litigiilor funciare în limitele competenţei lor;
• organizarea evaluării terenurilor conform metodicii unice, elaborate de Guvern;
• stabilirea suprafeţelor care rămîn în proprietatea statului în limita teritoriilor satelor (comunelor);
• elaborarea propunerilor vizînd aprobarea de către consiliul raional şi municipal a perimetrelor localităţilor săteşti. (art.10 CF)

Autorităţile administraţiei publice locale constituie comisii funciare din consilieri ai consiliilor locale, specialişti ai organelor de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi ai organelor de privatizare reprezentanţi ai întreprinderilor agricole şi din locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale respective.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!