ACT CONSTITUTIV1)
al Societatii Comerciale…………………………
Societate cu raspundere limitata
       Subsemnatul
            a) (numele si prenumele) ………………………………………………….. cetatean ………………………………, nascut la data de ……………………………… in (localitatea si judetul/sectorul) ………………………………….., domiciliat in (localitatea) ………………………, str. ………………………………………………………… nr. ………, bloc …………., scara …………, etaj ………, ap. ………, judetul/sectorul ……………………………, de sex ……………………….. (casatorit/necasatorit), posesorul buletinului/pasaportului/cartii de identitate seria …….. nr. ……………, eliberat de ………………….., la data de …………………., cod numeric personal …………………………………..
sau
            b) (denumirea societatii) ……………………………… cu sediul social in (localitatea si judetul/sectorul sau tara) ……………………………….. str. ………………………………. nr. ……, inmatriculata in registrul comertului din …………………………………. sub nr. ………………………./……………………….. cod fiscal nr. ……………………………/……………………………, in calitate de asociat(a) unic(a) fondator (fondatoare),
            am hotarat sa constitui, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata), o societate comerciala cu capital integral ………………………… (romanesc/strain/nationalitatea), dupa cum urmeaza:
Capitolul I
FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETATII
            Art. 1. – Societatea se va constitui in forma juridica de societate cu raspundere limitata.
            Art. 2. – Denumirea societatii va fi S.C. ………………………………. S.R.L., persoana juridica romana, de-semnata in cuprinsul prezentului act constitutiv si cu termenul de „societatea”.
            Art. 3. -(1) Sediul social principal al societatii va fi in (localitatea) ………………………………………… str. ………………………………………. nr. ………….., bloc …………, scara ………….., etaj ……….., ap. ……….., judetul/sectorul ………………………………….., codul postal ………………………………. .
            (2) Prin hotarare a asociatului unic:
            a) sediul social principal al societatii va putea fi schimbat in orice alta localitate din Romania, in conditiile si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege;
            b) societatea isi poate deschide sedii secundare si poate sa-si infiinteze filiale, sucursale, agentii sau reprezentante in localitatea in care isi are sediul principal ori in alte localitati din tara ori din strainatate, potrivit legii romane sau straine aplicabila in speta, in urmatoarele conditii2): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
            Art. 4. – (1) Emblema societatii3) reprezinta: (descrierea elementelor componente ale desenului) …………………………………………………………… …………………………………………………….. si este redata in anexa la prezentul act constitutiv.
            (2) In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate se vor mentiona: denumirea acesteia urmata de forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal si capitalul social4) .
Capitolul II
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII5)
            Art. 5. – Societatea va avea in obiectul sau urmatoarele activitati: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
            Art. 6. – Domeniul si activitatea principala a societatii este: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Capitolul III
CAPITALUL SOCIAL
            Art. 7. – (1) Societatea se constituie cu un capital social subscris in valoare de …………………. lei.
            (2) Capitalul social este constituit
            a) integral din numerar
sau
            b) ……………………… lei in numerar si ……………………… lei in natura6), evaluat astfel: ……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
            (3) Aportul in numerar la capitalul social a fost varsat integral la data constituirii societatii.
sau
            (3) Aportul in numerar la capitalul social a fost varsat integral la data constituirii societatii, iar drepturile corespunzatoare asupra bunurilor care constituie aportul in natura se transfera in patrimoniul acesteia in stare de utilizare incepand cu aceeasi data.
            (4) Aportul asociatului unic la capitalul social al societatii nu este purtator de dobanzi.
            Art. 8. – Capitalul social se divide in ………………… parti sociale, in valoare de ………………………. lei fiecare si apartin asociatului unic in totalitatea lor.
            Art. 9. – (1) Majorarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se face din:
            a) aporturile de capital ale eventualilor asociati noi;
            b) diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
            c) rezervele legale;
            d) beneficii;
            e) alte surse prevazute de lege.
            (2) Cheltuielile aferente majorarii capitalului social prin cooptarea de noi asociati (persoane fizice sau persoane juridice) se suporta, integral de acestia.
Art. 10. – Reducerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic in limitele prevazute de lege.
Art. 11. – (1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris.
            (2) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau de alte obligatii personale ale asociatilor.
Capitolul IV
CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
Art. 12. – (1) Administratorul societatii, avand calitatea de presedinte – director general:
            a) este asociatul unic, (se trec datele de identificare) …………………………….. caruia ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate
sau
            b) va fi numit, prin hotarare, de asociatul unic pe termen de …………………….. si va fi remunerat.
            (2) Administratorul societatii:
            a) va avea puteri depline si le va exercita in mod exclusiv
sau
            b) isi exercita puterile in urmatoarele limite: ……………………………………………………………………. .
            Art. 13. – Administratorul intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si il supune aprobarii asociatului unic/aproba (dupa caz) .
            Art. 14. – Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la sucursala (filiala) unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul7) si are drept de dispozitie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic, acestea urmand a depune specimene de semnaturi la banca (bancile) cu care lucreaza societatea si a semna documentele bancare.
            Art. 15. – Evidenta contabila, bilantul contabil si contul de profit si pierderi se tine si, respectiv, se intocmesc conform normelor legale.
            Art. 16. – Gestiunea societatii va fi controlata de asociatul unic sau de cenzori (experti contabili) desemnati de acesta.
Capitolul V
REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR
            Art. 17. – Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile acesteia.
            Art. 18. – Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale, iar repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la incheierea exercitiului economico-financiar, potrivit hotararii asociatului unic.
Capitolul VI
DURATA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII
            Art. 19. – Durata societatii este nelimitata/de ………………. ani de la data inmatricularii in registrul comertului, dupa care se dizolva de drept. 8)
            Art. 20. – Durata societatii poate fi prelungita9) prin act aditional la actul constitutiv al acesteia, semnat de asociatul unic sau de mostenitorii sai, dupa caz, autentificat de notarul public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei si inscris in registrul comertului.
            Art. 21. – Dizolvarea si lichidarea societatii se face in situatiile si in conditiile stabilite de lege, precum si cu procedura prevazuta de aceasta.
Capitolul VII
DISPOZITII FINALE
            Art. 22. – Prevederile prezentului act constitutiv se intregesc, de drept, cu dispozitiile legale privitoare la societatile comerciale.
            Art. 23. – Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in evidenta contabila si se vor reflecta in bilantul contabil aferent primului an de activitate.
            Art. 24. – Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv, se vor efectua prin acte aditionale, cu respectarea dispozitiilor legale.
            Subsemnatul, asociat-unic fondator am adoptat si semnat prezentul act constitutiv, redactat si dactilografiat de ……………………….., astazi, data autentificarii, intr-un numar de ……………. exemplare din care (destinatia fiecarui exemplar) ………………………………………………………………………………………………………..
ASOCIAT UNIC FONDATOR
            NOTE:
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!