ACORD DE TRANSFER
Incheiat astazi ……………………..
la ……………………………………….
I. PARTILE ACORDULUI
1.1. Clubul …………………………………… cu sediul in ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judetul …………………………, inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. avand functia de ………………….. in calitate de cedent, pe de o parte, si
1.2. Clubul ……………………………………… cu sediul in ………………………… str. ………………………………. nr. …………., sectorul/judetul ………………………., inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………….. din ………………………………. a ………………………….. reprezentat de …………………………………. avand functia de ………………. in calitate de cesionar; in prezenta jucatorului care face obiectul transferului,
       au convenit sa incheie prezentul acord de transfer, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul prezentului acord de transfer il constituie transferarea jucatorului …………………………………… fiul lui ………………………… si al ……………………………… nascut la data de ……………………………………… in localitatea ………………………………………… sectorul/judetul ……………………………………., domiciliat in ……………………………., str. ……………. nr. ………., bloc …………, scara ………., etaj ………., ap. …………, sector/judet ……………………………………………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……………………….. nr. ………………………………….. eliberat(a) de ………………………………. la data de ………………………………., posedand legitimatia de jucator nr. …………………….. din ……………………. de la clubul ……………………………… la clubul …………………………………………………………………………. .
III. DURATA TRANSFERULUI
3.1. Transferul este definitiv, incepand cu data de ……………………………………………………………………….
sau
3.1. Transferul este temporar*, pe perioada de la ………………………. pana la …………………………………..
IV. INDEMNIZATIA DE FORMARE/PROMOVARE
4.1. Odata cu semnarea prezentului acord de transfer, clubul cesionar isi asuma urmatoarele obligatii:
a)   sa plateasca clubului cedent indemnizatia de formare/promovare in valoare de ……………. lei, stabilita potrivit bazei de calcul anexe, care face parte integranta din prezenta conventie;
b)   sa retrocedeze clubului cedent jucatorul care face obiectul prezentului acord de transfer, la termenul-limita prevazut de acesta, in cazul in care transferul este temporar;
c)   sa incheie, incepand cu data transferului, contract individual de munca sau conventie civila de prestari de servicii, cu respectarea legii.
V. ALTE CLAUZE
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Prezentul acord de transfer, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul lui, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
       Prezentul acord de transfer a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si unul s-a depus si inregistrat la ………………………………… .
CLUBUL CEDENT
CLUBUL CESIONAR
JUCATORUL
____________
            *Durata transferului temporar nu poate depasi termenul pentru care este incheiat contractul individual de munca cu clubul cedent.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!