Pentru a defini acreditivul documentar se impune a se face referire la Regulile şi uzanţele uniforme privind acreditivul documentar din Publicaţia Camerei Internaţionale de Comerţ nr .500 ( 1993 ) care stipuleazã în art . 2 cã :
” Pentru scopurile acestor articole , termenii ‘ acreditiv documentar ‘( Documentary credit ) şi ‘ scrisoare de credit stand – by ‘ ( Standby Letter of Credit ) , numiţi în continuare acreditiv , definesc orice aranjament , indiferent cum ar fi denumit sau descris , prin care o bancã ( banca emitentã ) , acţionând la cererea şi dupã instrucţiunile unui client ( ordonatorul ) , sau din partea bãncii ,
( I ) trebuie sã facã o platã sau la ordinul unei terţe pãrţi ( beneficiarul ) sau trebuie sã accepte şi sã plãteascã cambii trase de beneficiar , sau
( II ) autorizeazã o altã bancã sã efectueze o astfel de platã , sau sã accepte şi sã plãteascã astfel de cambii , sau
( III ) autorizeazã o altã bancã sã negocieze , contra documentelor stipulate , dacã sunt îndeplinite condiţiile acreditivului .
Pentru scopurile acestor articole , filialele unei bãnci în alte ţãri sunt considerate bãnci separate .”
În unele lucrãri de specialitate1 , ale unor autori consacraţi , definiţia acreditivului documentar apare sub o formã sau alta dar sensul acesteia rãmâne acelaşi .
Spre exemplificare , Imireanu A .Mihai Gheorghe ( vezi 1 ) defineşte acreditivul documentar astfel : ” o formã de decontare prin care plãţile se efectueazã pe mãsura livrãrii mãrfurilor , executãrii lucrãrilor şi prestãrilor serviciilor , dintr-o sumã rezervatã în acest scop şi ţinutã la dispoziţia furnizorului la unitatea bancarã a plãtitorului , într-un cont special numit cont blocat .”
În lucrarea Tranzacţii comerciale internaţionale , Ioan Popa dã urmãtoarea definiţie : “acreditivul documentar ( engl . Letter of Credit , L/C ) reprezintã angajajamentul ferm asumat de cãtre o bancã la ordinul şi în contul clientului sãu ( exportatorul ) de a plãti o anumitã sumã de bani ( reprezentând contravaloarea exportului ) contra documentelor atestând efectuarea obligaţiei ( livrarea mãrfii ) pe care exportatorul se obligã sã le emitã şi sã le prezinte în condiţiile şi termenele stabilite de ordonatorul acreditivului .”
O altã definiţie , datã de Al . Puiu , prezintã acreditivul documentar ca fiind ” un angajament prin care o bancã ( emitentã , ordonatoare ) acţionând la cererea şi în conformitate cu instrucţiunile clientului sãu ( ordonatorul acreditivului , cumpãrãtorul ) se obligã sã efectueze o platã cãtre o terţã persoanã ( beneficiarul acreditivului , vânzãtorul ) sau sã plãteascã , ori sã accepte , ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului , cambii care au fost trase de cãtre beneficiar sau sã autorizeze o altã bancã sã efectueze o platã cãtre beneficiar , sã accepte ori sã negocieze cambii .”
Din definiţiile prezentate mai sus reiese cã , la derularea unui acreditiv documentar sunt implicate 4 pãrţi , şi anume :
a ) – ordonatorul acreditivului ( importatorul ) , care solicitã bãncii sale deschiderea acreditivului documentar , formuleazã în ordinul de deschidere al acestuia exigenţele asupra documentelor pe care trebuie sã le depunã beneficiarul la banca sa ţinând cont de clauzele stabilite în contractul de vânzare – cumpãrare , precum şi de normele acceptate pe plan internaţional , care reglementeazã conţinutul acreditivului ;
b ) – banca emitentã ( banca importatorului ) , care la solicitarea importatorului îşi asumã angajamentul de platã ;
c ) – beneficiarul acreditivului ( exportatorul ) , în favoarea cãruia a fost deschis acreditivul şi care prezintã setul de documente la bancã în vederea încasãrii contravalorii mãrfurilor livrate ;
d ) – banca exportatorului ( banca avizatoare , notificatoare , plãtitoare , negociatoare ) , care îl deserveşte pe beneficiarul acreditivului .
Între pãrţile mai sus amintite se încheie contracte separate dupã cum urmeazã:
-între importator şi exportator se încheie un contract de vânzare – cumpãrare ;
-între importator şi banca sa se încheie un contract pentru emiterea acreditivului documentar iar între banca emitentã şi beneficiar se încheie deasemenea un contract.
Trebuie precizat faptul cã cele trei contracte sunt distincte dar practic se referã la una şi aceaşi tranzacţie comercialã.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!