Contravenţie administrativă se consideră fapta (acţiunea sau inacţiunea) ilicită ce atentează la peronalitate, la drepturile şi la interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, la proprietate, la orînduirea de stat şi la ordinea publică, precum şi alte fapte ilicite pentru care legislaţia prevede răspundere administrativă.
Răspunderea administrativă pentru contravenţiile prevăzute de Codul cu privire la Contravenţiile Administrative (CCA) apare, dacă prin caracterul lor aceste contravenţii nu atrag după sine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, răspunderea penală. (art.9 CCA)

La răspunderea administrativă pot fi trase persoanele, care pînă în momentul comiterii contravenţiei administrative au atins vîrstă de şaisprezece ani.
Persoana cu funcţii de răspundere se trage la răspundere administrativă pentru nerespectarea prevederilor actelor juridice a căror îndeplinire intră în îndatoririle ei de serviciu.
Persoană cu funcţii de răspundere este considerată persoana căreia în autorităţile publice, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, i se acordă permanent sau provizoriu – în virtutea legii, prin numire, alegere sau prin încredinţarea unei însărcinări, – anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.

Conform CCA, contravenţiile administrative din domeniul ocrotirii mediului ambiant sînt :
Încălcarea legislaţiei funciare. (art.52)
Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare şi aplicare a substanţelor radioactive, biologice, chimice şi a altor substanţe. (art.53)
Importul şi comercializarea pesticidelor şi preparatelor biologice de protecţie a plantelor fără autorizaţia respectivă. (art.53/1)
Producerea, importul, comercializarea şi utilizarea mijloacelor de protecţie a plantelor, nesupuse testării şi certificării de stat. (art.53/2)
Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi utilizare a pesticidelor şi preparatelor biologice de protecţie a plantelor. (art.53/3)
Neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a prescripţiilor organelor controlului de stat în domeniul protecţiei plantelor. (art.53/4)
Încălcarea legislaţiei privind subsolul. (art.57)
Neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile veridice despre calitatea apei potabile. (art.58)
Nerespectarea prevederilor actelor normative vizînd protecţia apelor. (art.59)
Neîndeplinirea obligaţiilor de înregistrare în documentele de bord a operaţiilor cu substanţe şi amestecuri dăunătoare. (art.60)
Încălcarea prevederilor actelor normative vizînd domeniul de folosire a apei. (art.61)
Deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor. (art.62)
Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor ce se referă la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor. (art.62/1)
Folosirea ilegală a pămînturilor din fondul forestier al statului. (art.63)
Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi transportare a lemnului, de recoltare a răşinii. (art.64)
Tăierea ilegală şi vătămarea arborilor şi arbuştilor, distrugerea şi vătămarea culturilor de pădure şi a arborilor tineri. (art.65)
Distrugerea sau vătămarea subarboretului din păduri. (art.66)
Efectuarea unor exploatări forestiere necorespunzătoare scopurilor sau cerinţelor, prevăzute în autorizaţia (dispoziţia) de tăiere a pădurii ori în biletul silvic. (art.67)
Încălcarea regulilor cu privire la regenerarea şi îmbunătăţirea stării pădurilor, cu privire la folosirea resurselor de arboret exploatabil. (art.68)
Degradarea fînaţurilor şi a păşunilor de pe terenurile fondului forestier de stat. (art.69)
Cositul samavolnic al fînului şi păşunatul samavolnic al vitelor, strîngerea samavolnică a fructelor sălbatice, nucilor, ciupercilor, pomuşoarelor. (art.70)
Darea în exploatare a obiectivelor de producţie fără instalaţii, care să prevină influenţă dăunătoare asupra pădurilor. (art.71)
Degradarea pădurii cu ape de scurgere, cu substanţe chimice, cu degajări, deşeuri şi reziduuri dăunătoare. (art.72)
Murdărirea pădurilor cu deşeuri şi reziduuri menajere. (art.73)
Distrugerea sau deteriorarea şanţurilor de desecare din păduri, a sistemelor de drenaj şi a drumurilor de pe terenurile fondului forestier al statului. (art.74)
Distrugerea sau deteriorarea în păduri a indicatoarelor de delimitare, a pancartelor, panourilor şi a altor obiecte de agitaţie vizuală. (art.75)
Nimicirea faunei folositoare pentru pădure. (art.76)
Încălcarea regulilor de securitate contra incendiilor în păduri. (art.77)
Degajarea de substanţe poluante în atmosferă peste normative sau fără autorizaţie şi acţiunea fizică dăunătoare asupra aerului atmospheric. (art.78)
Darea în exploatare şi utilizarea obiectivelor cu încălcarea normelor şi cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător. (art.79)
Fabricarea şi comercializarea produselor în lipsa elaborărilor tehnice şi tehnologice care asigură prelucrarea lor după pierderea calităţilor de consum. (art.79/1)
Încălcarea regulilor de exploatare, precum şi nefolosirea instalaţiilor pentru purificarea degajărilor de poluanţi în atmosferă. (art.80)
Darea în exploatare a mijloacelor de transport şi a altor mijloace de locomoţie, care depăşesc normativele admise de degajare a substanţelor poluante. (art.81)
Exploatarea mijloacelor de automototransport şi a altor mijloace de locomoţie, care depăşesc normativele admise de degajare a substanţelor poluante. (art.82)
Nerespectarea cerinţelor d ee protecţie a aerului atmosferic la stocarea şi arderea deşeurilor industriale şi a resturilor menajere. (art.83)
Încălcarea regulilor de transportare, păstare şi folosire a mijloacelor pentru protecţia plantelor şi altor preparate. (art.84)
Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor, care exercită controlul asupra protecţiei aerului atmospheric. (art.85)
Neîndeplinirea sau îndeplinirea inadecvată a dispoziţiilor Expertizei ecologice de stat şi ale Inspectoratului ecologic de stat. (art.85/1)
Neadmiterea inspectării obiectivelor sau neacordarea informaţiei despre starea mediului înconjurător. (art.85/2)
Încălcarea legislaţiei şi a documentelor normative privind expertiza ecologică. (art.85/3)
Încălcarea regulilor de protecţie şi de folosire a regnului animal. (art.86)
Încălcarea regulilor de vînătoare, de pescuit, de protecţie a rezervelor piscicole şi a regulilor de efectuare a altor feluri de folosire a regnului animal. (art.87)
Încălcarea gravă a regulilor de vînătoare. (art.87/1)
Nimicirea animalelor, înregistrate în Cartea Roşie. (art.88)
Importul ilegal al unor animale sau plante. (art.88/1)
Încălcarea modului de exercitare a folosirii regnului animal în rezervaţiile naturale şi pe alte teritorii în mod special ocrotite. (art.88/2)
Cruzimea faţă de animale. (art.89)
Strînsul plantelor, înregistrate în Cartea Roşie. (art.90)
Încălcarea regulilor de protecţie şi a regimului obiectivelor naturale, aflate sub protecţia specială a statului. (art.91)

În scopul educării persoanei,care a comis o contravenţie administrativă, în spiritul respectării legilor, precum şi în scopul de a se preveni comiterea unor noi contravenţii atît de către contravenientul însuşi, cît şi de alte persoane se aplică sancţiunea administrativă.

Pentru comiterea contravenţiilor administrative pot fi aplicate următoarele sancţiuni administrative:
1) avertismentul;
2) amenda;
3) ridicarea contra echivalent a obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei administrative;
4) confiscarea obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei administrative;
5) privarea de dreptul special, acordat cetăţeanului respectiv (de dreptul de a conduce mijloacele de transport, de dreptul de vînătoare);
7) arestul administrativ;
Ridicarea contra echivalent şi confiscarea obiectelor pot fi aplicate atît ca sancţiuni administrative principale, cît şi ca cele complementare. Celelalte sancţiuni administrative pot fi aplicate numai ca sancţiuni administrative principale.
Pentru o contravenţie administrativă poate fi aplicată fie sancţiune principală, fie sancţiune principală şi complementară.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!

Avertismentul ca sancţiune administrativă se aplică în scris. În cazurile prevăzute de legislaţie avertismentul se perfectează în alt mod stabilit.
Amenda ce se aplică cetăţenilor pentru contravenţiile administrative nu poate depăşi, de regulă, cincizeci, iar persoanelor cu funcţii de răspundere, trei sute de salarii minime, în mărimea stabilită de legislaţie la momentul săvîrşirii contravenţiei.
Amenda ce se aplică cetăţenilor şi persoanelor cu funcţii de răspundere pentru contravenţii administrative săvîrşite în scopul obţinerii de profit nu poate depăşi trei mii de salarii minime, în mărimea stabilită de legislaţie la momentul săvîrşirii contravenţiei.
În caz de sustragere cu rea-voinţă de la achitarea amenzii aplicate pentru contravenţia administrativă săvîrşită, instanţa judecătorească poate înlocui această sancţiune cu arest administrativ, calculîndu-se zece zile de arest pentru un salariu minim, termenul fiind cel mult treizeci de zile.

Ridicarea contra echivalent a obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei administrative, constă în luarea silită, şi realizarea lui ulterioară, cu restituirea fostului proprietar a sumei căpătate, cu reţinerea cheltuielilor pentru realizarea obiectului ridicat.

Confiscarea obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei administrative, constă în transformarea silită şi în mod gratuit a acestui obiect în proprietate a statului. Poate fi confiscat numai obiectul, care se află în proprietate personală a contravenientului.
Confiscarea armei de foc, a altor unelte de vînătoare şi a muniţiilor nu se poate aplica faţa de persoanele, pentru care vînătoarea este principala sursă de existenţă.

Privarea de dreptul special, acordat cetăţeanului respectiv (dreptul la vînătoare), se aplică pe un termen de pînă la trei ani pentru încălcarea gravă sau sistematică a modului de folosire a acestui drept. Privarea de dreptul la vînătoare nu se poate aplica faţa de persoanele, pentru care vînătoarea este principala sursă de exsistenţă.

Arestul administrativ se stabileşte şi se aplică numai în cazuri excepţionale pentru unele categorii de contravenţii administrative pe un termen de pînă la treizeci de zile. Arestul administrativ se stabileşte de instanţa de judecată.

Sancţiunea pentru contravenţia administrativă se aplică în limitele, stabilite de actul normativ, care prevede răspunderea pentru contravenţia comisă.
La aplicarea sancţiunii se ţine cont de caracterul contravenţiei comise, de persoana contravenientului, de gradul vinovăţiei lui, de starea materială, de circumstanţele, ce atenuează şi ce agravează răspunderea.

Termenul de arest administrativ se calculează în zile, de privare de un drept special – în ani, în luni sau în zile.
Sancţiunea administrativă poate fi aplicată nu mai tîrziu de trei luni de la comiterea contravenţiei, iar în cazul contravenţiei continue – nu mai tîrziu de trei luni de la descoperirea ei.
În cazul refuzului de a intenta proces penal sau în cazul clasării procesului penal, dacă în acţiunile persoanei există indicii ale contravenţiei administrative, sancţiunea administrativă poate fi aplicată nu mai tîrziu de trei luni de la data adoptării hotărîrii cu privire la refuzul de a intenta proces penal sau de a-l clasa.
Dacă persoana supusă unei sancţiuni administrative n-a comis, în decurs de un an după executarea sancţiunii, o nouă contravenţie administrativă, se consideră, că această persoană n-a fost supusă sancţiunii administrative.

Organele (persoanele cu funcţii de răspundere) împuternicite să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative:
1) comisiile administrative de pe lîngă organele executive ale autoadministrării locale;
2) judecătoriile de sector, municipale;
3) organele afacerilor interne, organele departamentelor, inspectoratelor de stat şi alte organe (persoane cu funcţii de răspundere) împuternicite pentru aceasta.
Instanţele judecătoreşti examinează toate cazurile cu privire la contravenţiile administrative, cu excepţia celor atribuite prin CCA la competenţa altor organe.
Organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la art. 53, 58 CCA.
Organele controlului de stat în zootehnie examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la articolul 89 CCA.
Organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative, prevăzute de articolele 59, 61, 62/1, al.2,3 ale articolului 65, articolele 70, 75 şi 76 din CCA.
Organele gospodăriei silvice examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la articolele 63, 64, al.1 al articolului 65, articolele 66-77 din CCA.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!