Leonardo Da Vinci

LEONARDO DA VINCI

______________________________________________________________________

Pentru omul modern, care coboar? оn adвncurile materiei pвn? la profunzimi
insondabile ?i atinge spa?iile cosmice cu viteze supersonice, Leonardo da
Vinci pare s? fie o personalitate anacronic?. El este totu?i omul
Rena?terii, care a redat omenirii libertatea gвndirii ?i mai ales este un
om al Rena?terii prin aplicarea gвndirii la toate domeniile cunoa?terii
umane. El este un "uomo universale", incapabil s? se limiteze la un singur
domeniu al preocup?rilor, оnv?luind toat? crea?ia cu lumina dragostei sale.


Mesajul pe care ni-l transmite Leonardo da Vinci este, dincolo de
celebritatea, de curiozitatea cu care a cercetat lumea, modul apropierii de
oameni, afectivitatea, generozitatea, solidaritatea uman?. El propune
omului actual modelul form?rii unei personalit??i armonios dezvoltate,
realizвnd echilibrul gвndire-sim?ire prin practica artistic?, prin
exersarea continu? a rezonan?elor afective, care s? nu lase sufletul s? se
usuce, s? r?mвn? оnchis ?i sterp.


Оn prim?vara anului 1452 se na?te la Anchiano, lвng? Vinci, оntre Floren?a
?i Empoli, Leonardo da Vinci, fiul notarului Ser Piero ?i al frumoasei
Caterina. Despre Leonardo da Vinci, Francesco Melzi spunea c? este "un om
asemenea c?ruia Naturii оi este cu neputin?? s? mai creeze un altul..."


Cвnd оmplini 7 ani, fu dat la ?coala din apropiere. Dar, оn satul Vinci de
la poalele Apeninilor, educa?ia lui nu putea merge prea departe. Оn anii
ace?tia nu c?p?tase destule cuno?tin?e din c?r?i ?i de la ni?te dasc?li de
meserie. Оn schimb, va recunoa?te c? descoperise atunci un mare adev?r: c?
dasc?lul cel mai bun al unui artist ?i al unui om de ?tiin?? este natura.
Aici, оn acest peisaj calm ?i armonios, pictorul de mai tвrziu, care a
оn?eles cel dintвi c? peisajul trebuie s? oglindeasc? o stare sufleteasc?,
va c?p?ta оnc? de pe acum acel echilibru despre care vorbe?te fiecare din
operele sale.


A?a au trecut anii pentru Leonardo: оnv??вnd preg?tirea culorilor ?i legile
perspectivei, desenвnd оn sute ?i sute de schi?e tot felul de plante ?i de
vie?uitoare, studiind am?nun?it fiecare mu?chi al trupului omenesc - dar,
оn acela?i timp, interesвndu-se ?i de arhitectur? sau de studiul
rezisten?ei materialelor, c?utвnd s? se l?mureasc? cum func?ioneaz? o
ma?in? sau cum se dezvolt? o floare, оncercвnd s? priceap? cum s-au a?ezat
straturile geologice sau cum zboar? o gвz?...


Оn toate lucrurile din jur caut? via?a - оntr-o macara ce prinde via?? sub
mвna lucr?torului, оntr-o problem? ce prinde via?? sub puterea min?ii
matematicianului, оntr-un chip omenesc ce prinde via?? sub dalta
sculptorului sau sub penelul pictorului. Nimic nu-l pasioneaz? mai mult
decвt s? caute s? priceap? minunea vie?ii.


Оntr-o sear?, cople?it de gвnduri, tвn?rul a adormit ?i a avut un vis
ciudat.


Se f?cea c? оn fa?a lui, mвndra zei?? a naturii оi ar?ta firul de iarb?,
apoi omul, apoi nesfвr?itul cer оnstelat. Apoi оi zise:


- Leonardo, о?i voi dezv?lui toate minunile оmp?r??iei mele, dar cu o
condi?ie: s? nu iube?ti nimic ?i pe nimeni altcineva decвt pe mine... ?i s?
nu-?i d?ruie?ti nim?nui sufletul ?i puterea min?ii decвt mie...


- Dar cine e?ti tu? o оntreb? tвn?rul, оnm?rmurit.


- Eu sunt ?tiin?a, ?opti zei?a cu privirea limpede ?i rece ca cristalul.
P?ze?te-te de furtunile oric?ror patimi! Fii st?pвn pe tine - ?i vei
cuno?te secretul tuturor lucrurilor! Voin?a ta s? fie tare ?i neclintit? ca
stвnca, ?i atunci toate dorin?ele min?ii ?i se vor оmplini! ?i vei cunoa?te
paradisul fericirii de cвte ori vei p?trunde cвte una din tainele lumii ?i
ale vie?ii!


?i zei?a se f?cu nev?zut?, l?sвnd оn urma ei o dвr? palid? de lumin?...
Оncepea s? se lumineze de ziu?.


Leonardo se trezi оnfiorat. Se gвndi la drumul chinuitor de greu pe care оl
chemase zei?a - ?i cu toate acestea parc? niciodat? nu se sim?ise atвt de
оnt?rit suflete?te ca acum.


Оn curвnd, ajunge s? fie cunoscut de tot mai mult? lume din Floren?a. Tot
mai mul?i florentini auzeau vorbindu-se de tвn?rul care mвnuia atвt de bine
sabia ca ?i penelul, st?pвnea un arm?sar aprig cu priceperea cu care
mвngвia coardele unei ?itere sau putea оndoi limba unui clopot cu aceea?i
mвn? cu care ?tia s? deseneze u?or farmecul unui surвs оngeresc.


Оntr-un tablou al pictorului Verrocchio, maestrul ?i dasc?lul lui Leonardo,
tвn?rul este rugat s? picteze un оnger. Elevul nu a оn?elat a?tept?rile: de
cum a fost expus? lucrarea, lumea a оnceput s? vin? оntr-un adev?rat
pelerinaj s? admire оngerul cu privire limpede ca seninul v?zduhului, cu
cвrlion?ii buclelor aurii, cu profilul fin al unui copila? neprih?nit,
оngenuncheat оntr-o atitudine ginga?? de adorare ?i aducвnd un moment de
luminoas? armonie ?i o raz? cald? оn atmosfera general? rece a tabloului.


Leonardo lucrase ?i o parte din peisajul de fond, оn care cerul luce?te ca
argintul, brazii par de bronz, iar la poalele lor se a?tern reflexele
catifelate ale apei cu o str?vezime de cristal. Mai zugr?viser? ?i al?i
pictori peisaje, dar nici unul nu se ar?tase pвn? acum a fi оndr?gostit de
peisaj оn sine, ci оl pictau ca fundal necesar compo?i?iilor ?i
portretelor. Este poate pentru prima dat? оn pictur? c? apare ceea ce se va
numi mai tвrziu sim?ul romantic al peisajului, aici, оn acest tablou unde
for?a unui peisaj оnc?rcat de sentiment apare asociat cu zugr?virea unui
moment sufletesc.


Proasp?tul me?ter din corpora?ia pictorilor florentini descoper? o lume
nou?. Descoper? ?inuturile de vis menite s? dea un nou impuls artei, iar
descoperitorul s? ajung? - cum spune Cerot - "creatorul peisajului modern".A?adar, prima pictur? pe care ne-a l?sat-o Leonardo este cuprins? оn
singurul tablou al maestrului s?u Verrocchio.


Totul о?i r?spunde, totul se leag?, totul se une?te la el оntr-o armonie
vie. Arta оl оndeamn? s? traduc?, prin mijlocirea seduc?toarelor forme ale
frumosului, sentimentele cele mai ginga?e sau cele mai dramatice ale
omului. Оn acela?i timp оns? curiozitatea sa nepotolit? оl оmpinge s?
cunoasc? toate manifest?rile naturii, s? studieze cвt mai am?nun?it
structura tuturor fiin?elor, s? p?trund? cauzele adвnci ale tuturor
formelor vie?ii. Оn el tr?iesc, оntr-o armonie des?vвr?it?, doi oameni -
artistul ?i omul de ?tiin??. Unul caut? adev?rul оn sinteza artei, cel?lalt
оl caut? оn analiza fenomenelor. Artistul din el lucreaz? cu intui?ia ?i cu
imagina?ia, ceea ce оl va ajuta s? descopere ?i adev?rurile ?tiin?ei. Omul
de ?tiin?? din el lucreaz? cu observa?ia ?i logica, ceea ce оl va ajuta s?
оnf??i?eze adev?rurile artei. Arta оl cheam? spre lini?tita contemplare a
frumosului, ?tiin?a оl atrage spre vвrtejul vie?ii. ?i fericita оmbinare a
artistului cu omul de ?tiin?? оi va fecunda оntregul domeniu de crea?ie.


Оn paralel cu pictura studiaz? natura scoicilor ?i pe?tilor pietrifica?i,
cursul apelor, deseneaz? schi?ele unor ma?ini de r?zboi ?i chiar se
gвnde?te la un dispozitiv de zburat pentru om, se perfec?ioneaz? оn arta
muzicii ?i a sculpturii. Studiaz? apoi anatomia ?i mecanisnul complicat al
corpului omenesc, оncearc? s? p?trund? mecanismul cre?terii, al mersului,
al respira?iei, al vorbirii, al оn?elegerii.


De la studiul anatomiei trece firesc la observa?ii de fiziologie, iar de
aici, pe nesim?ite, la nota?ii de psihologie, alchimie, astrologie,
matematic?, arhitectur?.


Leonardo оi оnv??a pictura pe elevii s?i cu ajutorul fabulelor, pe care
apoi le comenta. "Omul trebuie s? оn?eleag?", оi оnv??a Leonardo, "c?
orgoliul ?i ignoran?a dau na?tere urii ?i r?ut??ii, a?a dup? cum,
dimpotriv?, оn?elegerea ?i cunoa?terea dau na?tere iubirii ?i crea?iei".
"Cu cвt cuno?ti mai bine, cu atвt iube?ti mai mult", spunea el. Contrar
Apostolului Pavel care spunea c? "?tiin?a vine din iubire", Leonardo
afirm? ?i dovede?te prin opera оntregii sale vie? c? "iubirea vine din
?iin??, iar cel ce ?tie pu?n iube?te pu?in".


"Nu uita?i niciodat?, оi оnv??a pe elevii s?i, c? iubirea este fiica
cunoa?terii, iar iubirea e cu atвt mai puternic?, cu cвt cunoa?terea este
mai temeinic?."


"A ?ti оnseamn? a prevedea, a putea ?i a ac?iona, оnseamn? a schimba fa?a
p?mвntului, a supune omului puterile naturii, a-i face via?a mai u?oar?
prin inven?iile tenicii, iar prin crea?ii de art? a i-o оnfrumuse?a.
Aceasta trebuie s? fie adev?rata religie a creatorului de art? sau de
?tiin??."


Religia lui Lenardo era religia muncii, str?duin?a continu? оntru c?utarea,
оnf?ptuirea ?i lauda acestei "Sfinte Teimi" a sa pe care o formau Adev?rul,
Binele ?i Frumosul. Legea superioar? a existen?ei umane este ac?iunea
creatoare prin care l?s?m оn lume o urm? dup? ce nu vom mai fi, o oper?
care prelunge?te existen?a ?i dup? moarte. F?r? acest continuu exerci?iu al
ac?iunii creatoare, spiritul se corupe, asemenea apei l?sate оn p?r?sire,
asemenea fierului neоntrebuin?at pвndit de rugin?.


Armonia arhitecturii suflete?ti a lui Leonardo da Vinci are drept temelie o
nesfвr?it? bun?tate. Оnc? la cвteva zeci de ani dup? moartea sa, biograful
Vasari consemneaz? p?rerea contemporanilor spunвnd c? "оn toate ac?iunile
lui Leorado ap?rea generozitatea." O bun?tate care lua uneori forme de o
ging??ie duioas?, alteori naive, considerate chiar ciudate. De pild?, оnc?
de pe cвnd era tвn?r, nu voia s? m?nвnce carne, socotind omorвrea unui
animal la fel de criminal? ca uciderea unui om, c?ci ?i omul, ?i animalul,
?i planta realizeaz? la fel minunea vie?ii. Se spunea c? uneori se oprea
din drum ca s? dea la o parte o rвm?, ca s? nu fie strivit? de pasul
trec?torilor, sau c? alteori cump?ra din pia?? porumbei pentru a le da
drumul din colivii, s? le redea libertatea. Ciudate gesturi de
generozitate, оntr-o epoc? vestit? prin cruzimi ?i asasinate!


Leonardo da Vinci s-a preocupat оn mod deosebit de redarea cвt mai
expresiv? a chipurilor omene?ti cu ajutorul gesticii ?i al mimicii, creвnd
tipuri reprezentative atвt оn compozi?ii, cвt ?i оn portrete ("Madona
Litta", "Madona Benois", "Doamna cu hermin?"). Pictorul о?i plaseaz?
personajele оn cadrul unui peisaj ciudat (o lume de vis cu stвnci selenare,
peste care plute?te o cea?? alb?struie, transparent?), urm?rind prin
aceasta accentuarea expresivit??ii lor. Prima lucrare оn care este folosit
acest peisaj caracteristic, "Sf.Ieronim оn pustie", constituie o
reprezentare sugestiv? a durerii solitare. Tehnica clar-obscurului a fost
aplicat? оn mod v?dit оncepвnd cu compozi?ia "Madona printre stвnci" (1483)
?i "Sf.Ana, Maria ?i Iisus" (1501-1502).


Compozi?ia frescei "Cina cea de tain?" (1495-1497), echilibrat? ?i оnscris?
оntr-un cadru de o mare simplitate, reprezint? desf??urarea dramatic? a
reac?iilor psihologice ale personajelor оn momentul tr?d?rii lui Iisus de
unul din discipolii s?i. Leonardo da Vinci a creat compozi?ii grandioase,
uneori pline de tensiune interioar? ("Adorarea magilor"), alteori agitate,
pline de dinamism, ca "B?t?lia de la Anghiari" (1503).


Capodopera artei sale portretistice este "Mona Lisa" ("Gioconda"). Pe o
figur? ginga?? ?i gвnditoare de tвn?r? femeie, pictorul a surprins surвsul
enigmatic ?i fascinant care oglinde?te fluiditatea vie?ii interioare a
modelului.


Оn lunile de iarn?, оn primele luni ale anului 1519, b?trвnul artist cu
trupul sl?bit ?i оnf??urat оntr-o hain? lung? оmbl?nit?, ve?mвnt necunoscut
dincolo de Alpi, simte apropierea sfвr?itului. Se prive?te оntr-o oglind?
?i vede un chip ruinat de om b?trвn. Iat? rezultatul unei vie?i de munc?
supraomeneasc?, iat? rezultatul unei vie?i de renun?are, a unei vie?i
оnchinate numai adev?rului ?tiin?ei, binelui, faptei, frumosului artei, a
unei vie?i jertfite viitorului omenirii! ?i оn timp ce о?i prive?te chipul
ce evoc? оntregul trecut de оnfrвngeri ?i umilin?i, cu mвna stвng? fixeaz?
оntr-o sanguin? (cea de la Torino, de?i dup? unii speciali?ti anterioar? ca
dat?) оnf??i?area venerabil? a cercet?torului care a pus temeliile atвtor
?tiin?e. Am?r?ciunea atвtor planuri mari neоnf?ptuite оi coboar? col?urile
gurii, privirile adвnci оnchid suferin?ele geniului neоn?eles de oameni,
iar cutele br?zdeaz? o frunte оnalt? ce ad?postise mintea cea mai
cuprinz?toare a omenirii.


Cu toate c? n?d?jduise s? aib? acea moarte lini?tit? pe care o d? omului "o
via?? bine folosit?" ?i con?tiin?a datoriei оndeplinite, ultimele sale zile
se scurg foarte agitate. Prin fa?a ochilor min?ii i se deap?n? оntreaga
via?? ?i de-a lungul acestei vie?i nu g?se?te decвt speran?e spulberate de
vremi ?i de oameni... Planuri m?re?e care n-au putut prinde fiin??, opere
mari neterminate sau ruinate... ?i ma?ina de zburat ce va fi оnf?ptuit?
abia peste patru veacuri de fiul unui popor-frate, popor despre care
Leonardo poate c? nu ?tia mai nimic... ?i aceste cinci mii de pagini r?mase
netip?rite, truda unei min?i pornite pe c?i оnc? neumblate de nimeni ?i
luminвnd z?ri neb?nuite, pagini sortite s? zac? veacuri оntregi,
necunoscute omenirii... Pr?bu?iri, numai pr?bu?iri, ?i toate acestea din
vina oamenilor... Dar poate c? ?i din vina lui, pentru c? оn оnapoiatele
оmprejur?ri ale prezentului, voise s? aduc? prea repede vremurile
viitorului... ?i pentru c? era cu neputin?? ca atвtea visuri mari s? fie
оnf?ptuite оnt-o singur? via?? de om... ?i omenirea, care va trebui s? se
c?zneasc? din nou, s? o ia de la оnceput, s? str?bat? iar??i de la cap?t
drumurile grele ?i chinuitoare ale atвtor cercet?ri... ?i lutul acesta
p?mвntesc, trupul acesta neputincios, care nu-i оng?duie, m?car acum, оn
ceasul al unsprezecelea, s?-?i pun? rвnduial? оn manuscrise... S? le poat?
transmite viitorului, s? le d?ruiasc? luminii, s? vin? оn ajutorul
omenirii...


Leonardo da Vinci a devenit de mult o figur? legendar?, un fel de erou
mitologic, оntrupвnd extinderea оnsu?irilor umane pвn? la limita
posibilului, setea de cunoa?tere a lumii оn toate direc?iile ?i prin toate
mijloacele, cufundarea оn necunoscut f?r? prejudec??i sau re?ineri.


Arta pe care a practicat-o printre multele sale preocup?ri a fost pentru el
mai pu?in o profesiune, dar mai ales modalitatea de a-?i exprima atitudinea
de d?ruire pasionat?, dragostea sa f?r? margini pentru cei din jur,
deschiderea f?r? rezerve fa?? de toate tainele lumii.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!